Dassault Systèmes SolidWorks Corporation Lisans, Çevrimiçi Hizmet ve Abonelik Hizmeti Sözleşmesi

Aşađýdaki şartlar ve koşullarýn yaný sýra buraya referans amacýyla eklenmiş olup http://www.3ds.com/terms/ost sitesinde yayýnlanan ve tanýmlý Yazýlým veya Çevrimiçi Hizmetler ile ilgili özel şartlar olan diđer tüm şartlar, nihai kullanýcý olarak tarafýnýz (kişi veya şirket) ile genel merkezi 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 ABD adresinde bulunan ve bir Delaware şirketi olan Dassault Systčmes SolidWorks Corporation ("DS SolidWorks") arasýnda, (i) SOLIDWORKS® adýyla bilinen bilgisayar yazýlýmýndan ve DS SolidWorks tarafýndan lisansý verilen belirli diđer yazýlýmlardan (tüm ülkelerde SOLIDWORKS Simulation analiz ürünleri serisi, SOLIDWORKS Composer ve SOLIDWORKS veri yönetimi ürünleri serisi dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmayan) ve/veya veri tabanlarý, makinede okunabilen formda 2 boyutlu ve 3 boyutlu modeller dahil içerik ("Yazýlým") ve/veya (ii) çevrimiçi hizmetlerden yani Teklife ve ilgili diđer hizmetlere çevrimiçi erişim ve bu hizmetlerin kullanýmýndan ("Çevrimiçi Hizmetler") oluşan çeşitli tekliflere (birlikte "Teklif") ilişkin yasal sözleşmeyi ("Sözleşme") teşkil etmektedir. "Teklif" ifadesi, (i) bir abonelik hizmeti veya başka bir destekleyici düzenleme kapsamýnda muhtelif zamanlarda alabileceđiniz tüm Teklif güncellemelerini veya yükseltmelerini, (ii) muhtelif zamanlarda sipariş edebileceđiniz ve yükleyebileceđiniz tüm Teklif eklenti modüllerini ve (iii) SOLIDWORKS Teklifine entegre edilen Adobe® PDF kütüphanesi gibi üçüncü taraf yazýlýmlarýný içerir ve işbu şartlar ve koşullar, aynýlarý için de geçerlidir. DS SolidWorks, Teklifi herhangi bir bilgisayara yükleme, herhangi bir bilgisayarda kullanma veya kopyalama hakký vermeden hiçbir bilgisayara yükleyemez, hiçbir bilgisayarda kullanamaz veya kopyalayamazsýnýz. DS SolidWorks, işbu Sözleşmede belirtilen hükümler ve koşullar çerçevesinde size münhasýr olmayan bir Teklife erişim ve/veya bu Teklifi indirme ve kullanma hakký sunmaktadýr. Teklifi içeren kutuyu açmadan veya Teklifi veya Çevrimiçi Hizmetleri kurmadan ve kullanmadan ÖNCE işbu şartlarý ve koşullarý dikkatlice okumanýz gerekir. Yazýlýmý içeren kutunun açýlmasý ya da Yazýlýmýn veya Çevrimiçi Hizmetlerin kurulmasý ve kullanýlmasý, işbu şartlara ve koşullara tabi olmayý kabul ettiđiniz anlamýna gelecektir. Ýşbu şartlar ve koşullarý kabul etmiyorsanýz Yazýlýmý içeren kutuyu ve birlikte gönderilen öđeleri (yazýlý materyaller dahil) para iadesi için geri gönderin. Teklife ilişkin olarak bu belge bir lisans sözleşmesidir, satýş sözleşmesi deđildir.

1.A. Lisans ve Kullaným Haklarýnýn Verilmesi. DS SolidWorks, Teklifi ve Teklifle birlikte gönderilen basýlý ve/veya elektronik kullanýcý belgelerini ("Belgeler") işbu Sözleşmeye uygun bir şekilde kullanmanýz için size münhasýr olmayan ve başkasýna devredilemez bir hak vermektedir. Teklifin tek kullanýcý lisansý için ödeme yaptýysanýz işbu Sözleşme, Teklifi kullanýlacađý ülkedeki bir DS SolidWorks satýcýsýndan satýn almýş olmanýz kaydýyla Teklifin bir (1) kopyasýný genel merkezinizin bulunduđu ülkede ya da şubelerinizden biri tarafýndan lisans satýcýnýzdan satýn alýndýysa ilgili şubenin bulunduđu ülkede ayný anda tek bir bilgisayara yüklemenize ve bu bilgisayarda kullanmanýza izin verir. Satýcýnýn bulunduđu konum ile ilgili yukarýda belirtilen sýnýrlama, (i) Avrupa Birliđi veya Avrupa Serbest Ticaret Birliđi'nde yer alan herhangi bir ülkedeki bir satýcýdan Teklif lisansý satýn almanýz ve (ii) Avrupa Birliđi veya Avrupa Serbest Ticaret Birliđi'nde yer alan herhangi bir ülkede bulunmanýz halinde geçerli deđildir. Bilgisayarýnýzý deđiştirdiđinizde lisansý eski bilgisayarýnýzdan yeni/sürümü yükseltilen bilgisayarýnýza taşýmanýz gerekmektedir. Bu Teklifi, DS SolidWorks'ün önceden yazýlý onayýyla başka bir ülkeye taşýyabilirsiniz. Onay verilmesi halinde bu tür bir taşýma için ücret ödenmesi gerekebilir. Teklifin ađ lisansý sürümüne ("SNL") sahipseniz Teklifin lisanslandýđý ülkede sahip olduđunuz lisans sayýsý kadar Teklifin kopyasýný istediđiniz zaman kullanabilirsiniz (aşađýdaki 1.A.b Bölümüne bakýn). Teklif geçici belleđe yani RAM'e yüklendiyse veya bir kullanýcý oturum açmýşsa Teklif, bilgisayarda "kullanýlmaktadýr". Teklifin yüklü olduđu bilgisayar sayýsý veya Teklifin potansiyel kullanýcýlarýnýn sayýsý satýn almýş olduđunuz lisans sayýsýný aşarsa Teklifi ayný anda kullananlarýn sayýsýnýn satýn alýnmýş olan lisans sayýsýný aşmamasýný sađlamak için Teklifin SNL sürümünü yüklemeniz gerekmektedir. Ayrý modül gruplarýndan oluşan lisans setleri (SOLIDWORKS Professional gibi), birbirlerinden ayrý bir şekilde farklý bir ortama aktarýlamaz (örn. tek bir SOLIDWORKS Professional lisansý varsa Toolbox bir bilgisayara, PhotoView 360 başka bir bilgisayara aktarýlamaz). Kayýt sýrasýnda (aşađýdaki 9. Bölüme bakýn) satýn almýş olduđunuz Tekliflerin maksimum potansiyel kullanýcý sayýsýný bize bildirmeniz gerekmektedir. Ayrýca, yaklaşan güncellemeleri ve diđer önemli bilgileri kendilerine bildirebilmemiz için tüm potansiyel kullanýcýlarýn adlarýný da bize bildirmenizi tavsiye ederiz. Teklifin tüm kopyalarýnýn sayýsý ve konumuna ilişkin dođru ve güncel kayýtlar tutmanýz; Teklifin işbu Sözleşmenin şartlarýna uygun bir şekilde kullanýmýný denetlemeniz ve kontrol etmeniz ve ayrýca makul bir talep halinde bu kayýtlarýn kopyalarýný DS SolidWorks'e sunmanýz gerekmektedir. Çevrimiçi Hizmetlerin kullanýmý, adlandýrýlan kullanýcý tabanlý modda verilir yani herhangi bir zamanda tek bir bilgisayardan Çevrimiçi Hizmetleri kullanmak için kendine özgü bir kullanýcý adý ve parola ile tanýmlanan tek bir kullanýcý ("Adlandýrýlan Kullanýcý") için yetki verilir. Çevrimiçi Hizmet kullanýcýlarýnýn ayný kullanýcý adýný ve parolayý kullanmamalarýný veya bunlarý paylaşmamalarýný sađlayacaksýnýz. Adlandýrýlan Kullanýcýlar, Çevrimiçi Hizmetleri kullanmaya yetkili kişilerin sayýsýnýn, bu tür Teklif için size verilen maksimum hak sayýsýný aşmamasý kaydýyla kalýcý personel deđişikliklerini yansýtmak için gerektiđi şekilde deđiştirilebilir. DS SolidWorks'ün talebi halinde, (i) Adlandýrýlan kullanýcýlarýn sayýsýný, (ii) Teklifin kullaným şeklini ve (iii) Çevrimiçi Hizmetlerin çalýştýđý veya Teklifleri yüklediđiniz sistemlerin türlerini ve konumlarýný belirten imzalý bir belgeyi uygun şekilde DS SolidWorks'e sunacaksýnýz. Tarafýnýzca kullanýmý belirlemek için DS SolidWorks, erişim haklarýný ve kullanýmý analiz etmek amacýyla size Teklifler kapsamýnda veya ayrýca bir veya daha fazla yardýmcý hizmetler sađlayabilir. Böyle bir durumda, varsa bu tür yardýmcý hizmet veya hizmetlerin yürütülmesinden kaynaklanan düzenlenmemiş ve deđiştirilmemiş çýktý dosyalarýný ve/veya raporlarý, söz konusu dosya veya dosyalarýn Tekliflerin fiili kullanýmýný gösterdiđini belirten imzalý bir beyanla birlikte sunacaksýnýz. Ýşbu Sözleşmenin şartlarýna uyumunuzu izlemek için tüm makul yöntemlerin uygulanmasýndan sorumlusunuz.

Teklifin SNL sürümü için lisans ücreti ödediyseniz ya da SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional ya da SOLIDWORKS Manage Professional kullanýyorsanýz aşađýdaki ek şartlar da lisansýnýz için geçerlidir:

a. Teklifin SNL sürümü, ayný anda yalnýzca satýn almýş olduđunuz sayýda lisansýn kullanýlmasýna izin veren bir güvenlik cihazý veya entegre yazýlým güvenliđi mekanizmasý ile birlikte bir ađ sunucusunda yüklü olmalýdýr. Ek lisanslar gerekli oldukça muhtelif zamanlarda ađ lisansýna eklenebilir.

b. Her SNL kullanýldýđý ülkede lisanslý olduđu sürece ađ, farklý ülkelerde kullanýlan SNL'leri içerebilir. Belirli bir ülkede kullanýlacak gerekli sayýda SNL söz konusu ülkedeki DS SolidWorks satýcýsýndan satýn alýnmalýdýr. Örneđin: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir sunucuda yüklü ve buradan yönetilen SNL'ler, bir SNL'nin Brezilya'da ve bir SNL'nin de Meksika'da satýn alýnmýş olmasý şartýyla Brezilya'daki bir kişi ve Meksika'daki bir kişi tarafýndan kullanýlabilir. Ancak SNL'nin yüklü olduđu sunucu, SNL'nin lisanslandýđý ülkeden farklý bir ülkede bulunuyorsa SNL'lerin uygun bir şekilde yönetilebilmesi için bu durumu sipariş sýrasýnda DS SolidWorks satýcýnýza bildirmeniz gerekir. Yukarýda belirtilen hüküm, (i) Avrupa Birliđi veya Avrupa Serbest Ticaret Birliđi'nde yer alan herhangi bir ülkedeki bir satýcýdan Teklif lisansý satýn almanýz ve (ii) Avrupa Birliđi veya Avrupa Serbest Ticaret Birliđi'nde yer alan herhangi bir ülkede bulunmanýz halinde geçerli deđildir.

c. Ayrýca SNL sürümünün yüklü olduđu ađ, sunucu ile ayný küresel bölgede bulunan ayný tüzel kişiliđin veya grubun istemci makinelerine lisans sunabilir. (Bu amaçla DS SolidWorks; Kuzey Yarýmküre, Avrupa/Orta Dođu/Afrika ve Asya'nýn geri kalaný/Avustralya olmak üzere üç küresel bölge tanýmlamaktadýr). Örneđin: Batý Yarýmkürede bulunan bir sunucuda kullanýlan tüm lisanslar, Batý Yarýmküre'deki ülkeler için lisanslanmalýdýr. Sunucunun konumundan bađýmsýz olarak daima ABD ve Birleşik Krallýk ihracat kontrolü kanunlarýna uymaya devam etmeniz gerekir.

d. Yukarýdaki (a) - (c) alt bölümlerine ilişkin olarak SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisanslarý ve SOLIDWORKS Manage Professional lisanslarý için yalnýzca (a) alt bölümü geçerlidir. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisanslarý ve SOLIDWORKS Manage Professional lisanslarý için geçerli olan ek hüküm ve koşullar, aşađýda 1.C Bölümünde belirtilmiştir.

DS SolidWorks'ün onay vermesi, DS SolidWorks'ün lisans kullanýmý ile ilgili raporlama ve diđer gerekliliklerine uymanýz ve uygun Worldwide SolidNetwork lisans ücretini ödemeniz halinde SNL'nizi Worldwide SolidNetwork lisansýna dönüştürebilirsiniz. Worldwide SolidNetwork lisansý (Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallýk ihracat kontrol kanunlarýna tabi olarak) dünya genelinde herhangi bir cođrafyaya "aktarýlabilir" ve burada kullanýlabilir.

Adobe PDF yazýlýmý ile çalýşýrken elektronik belgelerinizi yazdýrmak, görüntülemek ve düzenlemek amacýyla yazý tipi yazýlýmýnýn kopyalarýný bu belgelere yerleştirebilirsiniz. Ayrýca, yerleştirdiđiniz yazý tipi yazýlýmý Adobe web sitesinin http://www.adobe.com/type/browser/legal/embeddingeula.html sayfasýnda "düzenlenebilir yerleştirme için lisanslý" olarak tanýmlanmýşsa söz konusu yazý tipi yazýlýmýnýn kopyalarýný elektronik belgelerinizi düzenlemek amacýyla da yerleştirebilirsiniz. Bu lisans kapsamýnda başka bir yerleştirme hakký verilmemekte veya ima edilmemektedir. Teklif (bir ađ sunucusu yerine) bir bilgisayarýn sabit diskinde veya başka bir depolama cihazýnda kalýcý olarak yüklüyse söz konusu bilgisayarý kullanan kişi, orijinal kopya kullanýmda deđilken Teklifi taşýnabilir veya sabit bir bilgisayarda da kullanabilir ancak Teklifin etkin abonelik hizmeti kapsamýnda olmasý gerekir (işbu Sözleşmede tanýmlandýđý gibi).

1.B. eDrawings® Professional Ek Lisans Şartlarý. SOLIDWORKS eDrawings Professional yazýlýmý bir işbirliđi aracýdýr. SOLIDWORKS eDrawings Professional, oluşturduđunuz model dosyalarýyla birlikte SOLIDWORKS eDrawings Professional'ýn bir kýsmýný kopyalamanýzý ve söz konusu dosyalarý diđer hususlarýn yanýnda modellerinizi görüntülemeniz, işaretlemeniz ve deđerlendirmeniz için işbirliđi yaptýđýnýz üçüncü taraflara sunmanýzý sađlar ve DS SolidWorks size bunun için bir lisans verir.

1.C. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional ve SOLIDWORKS Manage Professional Ek Lisans Şartlarý. (a) DS SolidWorks, SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage Professional yazýlýmýnýn bir Sunucu + Ýstemci Erişim Lisansý [CAL] modeli, Microsoft® SQL Server 2008 R2 ve daha eski sürümleri için Ýşlemci başýna model veya SQL Server 2012 ve daha yeni sürümleri için Çekirdek başýna modelde kullanýlmasý için lisans vermektedir. SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional kasasýna veya arşiv sunucusuna (ve yalnýzca SOLIDWORKS PDM Professional lisanslarý için SOLIDWORKS PDM Professional Web sunucusuna) ayný anda bađlý olan her kullanýcý için bir (1) SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional lisansýna sahip olmak kaydýyla SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional yazýlýmýný bir ađda veya başka bir çok istasyonlu/istemcili ortamda kullanabilirsiniz. SQL Server 2014 Standart Sürümü, Çalýşma Zamaný Kýsýtlamalý Kullaným Teklifi lisans şartlarý, eşzamanlý kullanýma ilişkin diđer hükümleri içerir. SQL Server 2014 Express Edition lisans şartlarý ve SQL Server 2014 Standart Sürümü, Çalýşma Zamaný Kýsýtlamalý Kullaným Teklifi lisans şartlarý sýrasýyla SOLIDWORKS PDM Standard yazýlýmý, SOLIDWORKS PDM Professional yazýlýmý ve/veya SOLIDWORKS Manage Professional yazýlýmý siparişleriyle birlikte gönderilir ve buraya referans amacýyla eklenmiştir. (b) SOLIDWORKS PDM Professional, Oracle Corporation ve bađlý şirketleri ("Oracle") tarafýndan sunulan yerleşik yazýlým programlarýný ("Oracle Programlarý") içerir ve yukarýdaki 1. Bölüm hükümlerinden bađýmsýz olarak Oracle veya lisansörleri, Oracle Programlarýna ilişkin tüm mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarýný elinde bulundurur ve her biri işbu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarýdýr. Oracle Programlarý kýsýtlamalý lisansa tabidir, yalnýzca bađlantýlý uygulama paketleriyle birlikte kullanýlabilir ve tarafýnýzca deđiştirilemez. Bazý Oracle Programlarý, bu programlarýn standart teslimatýnýn bir parçasý olarak kaynak kodu içerebilir. Bu kaynak kodu, işbu Sözleşmenin şartlar ve koşullarýna tabi olacaktýr. (c) Bazý Oracle Programlarýyla kullanýmý uygun veya gerekli olabilecek üçüncü taraf teknolojileri, uygulama programý belgelerinde belirtilmiş veya DS SolidWorks tarafýndan başka bir yolla bildirilmiş olup bu teknolojileri, işbu Sözleşmenin şartlarý kapsamýnda deđil, uygulama paket belgelerinde belirtilen veya DS SolidWorks tarafýndan başka bir yolla bildirilen üçüncü taraf lisans sözleşmesinin şartlarý kapsamýnda yalnýzca uygulama paketiyle birlikte kullanýmýnýz için tarafýnýza lisans verilmiştir. (d) (i) DS SolidWorks'ün Oracle Programlarýný kullanýmýnýzý denetlemesine izin vermeyi, (ii) bu denetim sýrasýnda DS SolidWorks'e makul yardýmlarý ve bilgilere erişim imkanýný sađlamayý ve (iii) DS SolidWorks'ün bu denetimlerin sonuçlarýný Oracle'a raporlamasýna veya DS SolidWorks'ün denetim yapma hakkýný Oracle'a (denetim sonucunda tarafýnýzýn veya DS SolidWorks'ün maruz kaldýđý masraflarý ödeme konusunda herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk olmaksýzýn) devretmesine izin vermeyi kabul edersiniz. (e) SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage Professional'ýn Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallýk'ýn ihracat kontrolü kanunlarýna tabi olan yazýlýmlar ve teknik veriler içerdiđini kabul eder ve uygun Amerika Birleşik Devletleri veya yabancý ülke lisanslarý olmadan ve DS SolidWorks'ün veya lisansörlerinin yazýlý onayýný almadan SOLIDWORKS PDM Professional ve/veya SOLIDWORKS Manage Professional'ý dođrudan veya dolaylý olarak ihraç etmemeyi veya yeniden ihraç etmemeyi, yani SOLIDWORKS PDM Professional veya SOLIDWORKS Manage Professional'ý lisansý ilk satýn aldýđýnýz ülkenin dýşýna çýkarmamayý kabul edersiniz.

1.D. Çevrimiçi Hizmetler için Ek Şartlar.

a. Ek Tanýmlar.

Geçerli Veri Koruma Yasalarý sunduđunuz Kişisel Verilerin Ýşlenmesi için uygulanabilecek her türlü geçerli veri gizliliđi kanunu ve diđer tüm yönetmelikler anlamýna gelir.

şteri Verileri Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, Çevrimiçi Hizmetleri kullanarak tarafýnýzca veya herhangi bir yetkili kullanýcý tarafýndan DS SolidWorks'e sunulan veriler anlamýna gelir.

Kişisel Veriler Geçerli Veri Koruma Yasalarý tarafýndan tanýmlandýđý şekilde bir kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamýna gelir. 

Ýşlem/Ýşleme Geçerli Veri Koruma Yasalarýnda belirtilen anlama sahiptir.

Service Level Agreement www.3ds.com/terms/sla sitesinde yayýnlanan Çevrimiçi Hizmetlere ilişkin hizmet düzeyi şartlarýný ifade eder.

b. Tüm Müşteri Verileri, sadece sizin mülkiyetinizde veya bu Müşteri Verilerini gönderen yetkili kullanýcýlarýn mülkiyetinde olacaktýr. Tüm Müşteri Verilerine ilişkin telif hakký izinlerinin alýnmasýna, bunlarýn dođruluđuna, kalitesine, eksiksizliđine, hukuki geçerliliđine, güvenilirliđine ve uygunluđuna ilişkin yegane sorumluluk size aittir. Ýşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarýna tabi olarak DS SolidWorks'e, Çevrimiçi Hizmetler sađlamak, bu hizmetleri sürdürmek ve iyileştirmek için makul olarak gerektiđi ölçüde Müşteri Verilerini kullanma, kopyalama, depolama ve aktarma ve Müşteri Verilerinin DS Grup Şirketleri ve DS SolidWorks alt yüklenicileri tarafýndan kullanýlmasý, kopyalanmasý, depolanmasý ve aktarýlmasý için münhasýr olmayan bir lisans verirsiniz. (i) Çevrimiçi Hizmetleri geçerli kanunlarý veya düzenlemeleri ihlal edecek şekilde kullanmanýzdan ve/veya (ii) Müşteri Verilerinden dolayý üçüncü taraf haklarýnýn herhangi bir ihlalinden, bu haklara tecavüzden veya bu haklarýn kötüye kullanýlmasýndan kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm üçüncü taraf hak taleplerine karşý DS SolidWorks'ü ve diđer DS Grup Şirketlerini savunacaksýnýz. Ayrýca, bu tür hak taleplerinden dođan, tarafýnýzca imzalanmýş yazýlý bir sulh sözleşmesinde kabul edilen veya velhasýl yetkili bir mahkeme tarafýndan DS SolidWorks aleyhinde verilen tüm giderleri, zararlarý ve masraflarý (makul avukat masraflarý dahil) ödeyeceksiniz ancak (i) DS SolidWorks'ün, bu tür bir hak talebiyle ilgili olarak size önceden yazýlý bir bildirimde bulunmasý ve (ii) DS SolidWorks'ün, söz konusu hak talebinin ve ilgili uzlaşma görüşmelerinin savunulmasý için size yegane kontrol yetkisi vermesi ve hak talebinin savunulmasý ve anlaşmaya bađlanmasý sýrasýnda makul işbirliđi sunmasý gerekir.

c. Müşteri Verilerini Depolama. Çevrimiçi Hizmetler kapsamýnda ve ilgili Offering Specific Terms (OST) dahilindeyse DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler süresince ve OST'de tanýmlanan depolama boyutu sýnýrlarý çerçevesinde Müşteri Verilerinin depolanmasýný sađlayacaktýr. Bu depolama sýnýrlarýný aşmanýz halinde gerekli ek depolama kapasitesi siparişi vererek veya depolanan Müşteri Verilerinin boyutunu azaltarak DS SolidWorks'ün bildiriminden itibaren on beş (15) gün içinde bu durumu düzelteceksiniz.

d. DS Yükümlülükleri. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetleri o sýrada geçerli olan Service Level Agreement uyarýnca sađlayacaktýr. Müşteri Verileri, (i) Çevrimiçi Hizmetlerin sađlandýđý süre boyunca ve (ii) Sözleşme feshedildikten ya da Sözleşme süresi bittikten sonra, bu fesih veya süre bitimi sonrasýnda imha etmediđiniz Müşteri Verileri için bir (1) yýl süreyle gizli kabul edilecektir. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler ve Müşteri Verilerine yönelik (i) benzer hizmetlere ilişkin endüstri standartlarý ile uyumlu bir şekilde ve (ii) ilgili Müşteri Verilerinin ifşa edilmesini, yayýnlanmasýný veya dađýtýlmasýný önlemek için en az kendisine ait benzer nitelikteki gizli bilgilere gösterdiđi özeni göstererek güvenlik süreçlerini uygulamak için ticari açýdan makul çabayý gösterecektir. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetleri sađlamak, sürdürmek ve iyileştirmek için Müşteri Verilerini gerekli olduđu ölçüde DS SolidWorks ile uygun bir gizlilik sözleşmesi yapmýş olan üçüncü taraflara ifşa etmeye yetkilidir.

Bu gizlilik yükümlülüđü: (i) söz konusu bilgi tarafýnýzdan alýndýđý sýrada herhangi bir gizlilik yükümlülüđü olmadan halihazýrda DS SolidWorks mülkiyetinde olan; (ii) Müşteri Verilerine atýfta bulunulmaksýzýn DS SolidWorks tarafýndan bađýmsýz olarak geliştirilen; (iii) işbu Sözleşme ihlal edilmeksizin halka açýk olan veya halka açýk hale gelen; (iv) bir gizlilik yükümlülüđü olmadan DS SolidWorks tarafýndan üçüncü taraftan meşru bir şekilde alýnan; (v) yazýlý izninizle tarafýnýzca ifşa edilmek üzere açýklanan ya da (vi) adli ya da idari bir karar uyarýnca (DS SolidWorks'ün size anýnda bilgi vermesi ve bu karara göre geçerli bilginin ifşa edilmesini ve kullanýlmasýný sýnýrlamak için sizinle makul bir şekilde işbirliđi yapmasý koşuluyla) yalnýzca bu adli veya idari kurum ile ilgili olarak ifşa edilmesi gereken bilgiler için geçerli deđildir.

e. Veri Gizliliđi. Kişisel Verilere ilişkin herhangi bir işlemin veya işlemler dizisinin (toplama, düzenleme, uyarlama, silme, depolama, kullanma, kaydetme, birbirine bađlama, danýşma, ifşa etme ve aktarma dahil ancak bunlarla sýnýrlý deđil) işlenmesine yönelik amaçlarý ve araçlarý belirlediđiniz ve geçerli tüm veri koruma yasalarýna ekseriyetle uyum sađladýđýnýz için veri denetçisi ("Veri Denetçisi") olursunuz. Her zaman Kişisel Verilerin yegane Veri Denetçisi olduđunuzu ve olacađýnýzý ve bu nedenle, (i) Kişisel Verilerin aktarýmý, (ii) hakkýnda Kişisel Veriler toplanan ve kullanýlan kişilerin bilgileri ve (iii) bu kişilerin haklarýna erişim, bu haklarý deđiştirme ve çýkarma dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere Müşterinin Kişisel Verilerinin işlenmesi için uygulanabilecek geçerli tüm veri gizliliđi kanunlarýna veya diđer tüm düzenlemelere uyulmasýndan sorumlu olacađýnýzý kabul edersiniz.

f. Üçüncü Taraf Ýçeriđi. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetler aracýlýđýyla sađlanmýş veya yayýnlanmýş olan herhangi bir içeriđinizi veya üçüncü taraf içeriđini kontrolü altýna almaz ve bu içeriklere ilişkin hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

g. Avrupa Birliđi (AB), Ýzlanda, Lihtenştayn ve Norveç Vatandaşlarý Ýçin Geçerli Şartlar.

(i) Tanýmlar - Bu alt bölüme (g) ait tanýmlar:

"Geçerli Veri Koruma Yasalarý", 25 Mayýs 2018 itibarýyla 2016/679 sayýlý Düzenleme (AB) (Genel Veri Koruma Düzenlemesi) ve Genel Veri Koruma Düzenlemesi uyarýnca kabul edilen tüm yetki devrine dayanan ve uygulama niteliđindeki fiilleri ve verilerin Ýşlenmesi kapsamýnda üye devletlerde geçerli Genel Veri Koruma Düzenlemesinin hükümlerini belirleyen yasalarýný ifade eder.

"Denetçi", "Veri Sahibi", "Kişisel Veri", "Ýşlem/Ýşleme", "Ýşleyen" ve "Kişisel Verilerin Ýhlali", Geçerli Veri Koruma Yasalarý kapsamýndakiyle ayný anlamlarý ifade eder.

"Alt Ýşleyen", DS SolidWorks ya da DS SolidWorks'ün başka bir Alt Ýşleyeni tarafýndan atanan, yalnýzca ve münhasýran bu Sözleşmenin koşullarý uyarýnca ve varsa yazýlý bir alt sözleşmenin koşullarý uyarýnca sizin adýnýza Ýşlemek amacýyla DS SolidWorks'ten veya DS SolidWorks'ün başka bir Alt Ýşleyeninden Kişisel Verileri alan herhangi bir Ýşleyeni ifade eder.

(ii) Veri Gizliliđi. Bir veya daha fazla Teklife sađladýđýnýz erişimin veya tekliflerin kullanýmýnýn bir parçasý olarak Ýşlenecek Kişisel Verilerin tek Veri Denetçisinin daima siz olacađýnýzý ve bundan dolayý (i) Kişisel Verilerin devredilmesi, (ii) Veri Sahiplerinin bilgilendirilmesi ve (iii) Veri Sahiplerinin haklarýna erişim sađlanmasý, haklarýnýn deđiştirilmesi ve silinmesi dahil fakat bunlarla sýnýrlý olmamak üzere tüm Geçerli Veri Koruma Yasalarýna uygun hareket etmekten sorumlu olduđunuzu kabul ve tasdik edersiniz. DS SolidWorks, Veri Ýşleyen olarak, Kişisel Verileri bu Sözleşme uyarýnca toplayacak, saklayacak ve işleyecektir.

(iii) Veri Ýşleme Yeri. DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetler ve destek hizmetleri sunabilmesi için işbu belgeyle DS SolidWorks'ü Ýşleyen olarak görevlendirirsiniz ve sunduđunuz Kişisel Verilerin ("Kişisel Verileriniz") DS SolidWorks'ün, iştiraklerinin ya da alt yüklenicilerinin bulunduđu ülkelere gönderilebileceđini, bu ülkelerde saklanabileceđini, işlenebileceđini veya verilere erişilebileceđini kabul etmiş olursunuz. DS SolidWorks işbu Sözleşmede ortaya konulan veri koruma yükümlülüklerinin, sözleşme yoluyla ve/veya Avrupa Komisyonunun standart sözleşme maddeleri yoluyla Ýşlemenin, Geçerli Veri Koruma Yasalarýnýn gereklerine uygun olacađý şekilde Alt Ýşleyenler için de uygulanmasýný sađlayacaktýr.

(iv) DS SolidWorks'ün Yükümlülükleri. DS SolidWorks, Ýşleyen olarak:

  • geçerli yasanýn izin verdiđi azami ölçüde veya Tekliflerin lisanslý kullaným süresi boyunca (hangisi daha uzun ise) Kişisel Verilerinizi bu Sözleşmeye ve her halükarda bu Sözleşmeye uygun olan yazýlý makul talimatlarýnýza göre Ýşleyecektir;
  • Kişisel Verilerinizi Ýşlemek üzere yetkilendirilmiş herkesin ilgili gizlilik yükümlülüklerine tabi olmasýný sađlayacaktýr;
  • işbu Sözleşmede belirtilen Ýşlemenin niteliđini dikkate alarak, Genel Veri Koruma Düzenlemesinin 32. ila 36. Bölümlerine ilişkin yükümlülüklerinize Veri Denetçisi sýfatýnýzla uygun hareket etmenize makul çerçevede yardýmcý olacaktýr. DS SolidWorks sizi etkileyen bir Kişisel Veri Ýhlalinin meydana geldiđine dair makul şüpheler taşýyorsa (i) DS SolidWorks bu Kişisel Veri Ýhlalinden haberdar olduktan hemen sonra Kişisel Veri Ýhlali konusunda sizi bilgilendirecek ve (ii) DS SolidWorks, yetkili denetleyici merci nezdindeki bilgilendirme yükümlülüklerinize uyabilmeniz için size tüm ilgili ve mevcut bilgileri sunacaktýr;
  • DS SolidWorks Tekliflerinin ve DS SolidWorks'ün Ýşleyen olarak rolünün kullanýmýyla tutarlý olacak şekilde, Veri Sahiplerinin, Geçerli Veri Koruma Yasalarýndaki haklarýný kullanma taleplerine yanýt olarak, yükümlülüklerinizi yerinize getirmeniz için size makul yardýmý sunacaktýr;
  • geçerli Veri Koruma Yasalarýnda zorunlu tutulan ve bu bölümde açýklanan yükümlülüklerinize uyduđunuzu göstermek için ihtiyaç duyulan ve DS SolidWorks'ün sahibi olduđu tüm bilgileri size sunacak ve DS SolidWorks'ün sađladýđý belgelerle Geçerli Veri Koruma Yasalarýna uygunluđun sađlandýđý kanýtlanamýyorsa bir denetim yapýlmasýna izin verecektir. DS SolidWorks'ü böyle bir denetim hakkýnda en az otuz (30) gün önceden ve denetimin kapsamýný belirterek yazýlý olarak bilgilendireceksiniz; bu denetimin kapsamý, DS SolidWorks'ün sađladýđý belgelerle uygunluđun gösterilemediđi durumlarda sizin uygunluk durumunuzun deđerlendirilmesiyle sýnýrlý tutulacak ve denetim, maliyetleri tarafýnýzdan karşýlanmak üzere sizin seçeceđiniz bađýmsýz bir denetçi tarafýndan en fazla on iki (12) ayda bir yapýlacaktýr;
  • sizin adýnýza gerçekleştirilen Ýşleme faaliyetleri nedeniyle Kişisel Verilerinizin Ýşlenmesine dahil olacak Alt Ýşleyenlerin bir listesini tutacak, başka Alt Ýşleyenlerin eklenmesi ya da deđiştirilmesi ile ilgili yapýlmasý planlanan tüm deđişiklikler hakkýnda sizi bilgilendirecek ve böylece size bu deđişikliklere itiraz etme fýrsatý verecektir. Acil durumlar dýşýnda, yeni bir Alt Ýşleyenin Kişisel Verilerinizi Ýşlemek için yetkilendirilmesinden en az on beş (15) gün önce bu güncelleme bilgisini almak için bir mekanizma aracýlýđýyla size bir bildirimde bulunulacaktýr. DS SolidWorks'ün yeni bir Alt Ýşleyenden yararlanmasýna şu durumlarda makul çerçevede itiraz edebilirsiniz: (i) bu yeni Alt Ýşleyen Kişisel Verilerinizi Ýşliyorsa ve (ii) meşru menfaatinizin olduđunu kanýtlarsanýz ve bildirimi aldýktan sonraki on beş (15) gün içinde DS SolidWorks'ü yazýlý olarak bilgilendirirseniz. Tarafýnýzdan bir itiraz gelmediđi takdirde Alt Ýşleyeni kabul ettiđiniz anlaşýlacak ve varsayýlacaktýr. DS SolidWorks'ü yukarýda belirtilen süre zarfýnda yeni Alt Ýşleyenle ilgili itirazýnýz hakkýnda bilgilendirirseniz DS SolidWorks bu bildirimi aldýktan sonraki on beş (15) gün içinde bu Alt Ýşleyen deđişikliđinden etkilenen DS SolidWorks Tekliflerini feshedebilirsiniz ve
  • bu Sözleşme feshedildikten ya da Sözleşme süresi sona erdikten sonra, sizin takdirinize bađlý olarak, tüm Kişisel Verilerinizi silecek ya da size iade edecektir ve ilgili yasanýn Kişisel Verilerinizin saklanmasýný gerektirdiđi ya da Kişisel Verilerinizin geçerli zaman aşýmý süresince kanýt amaçlarý dođrultusunda gerekli olduđu durumlar dýşýnda tüm mevcut nüshalarý silecektir.

1.E. Güvenlik Mekanizmalarý. DS SolidWorks ve bađlý şirketleri, yazýlým ürünleri korsanlýđýný ortadan kaldýrmak için tüm yasal önlemleri almaktadýr. Bu bađlamda Teklif, yasadýşý kopyalarýnýn yüklenmesini veya kullanýmýný tespit edebilen ve bu yasadýşý kopyalarla ilgili verileri toplayýp iletebilen bir güvenlik mekanizmasý içerebilir. Toplanan veriler, Teklif tarafýndan oluşturulan hiçbir müşteri verisini içermeyecektir. Teklifi kullanarak, yasadýşý bir kopyanýn tespit edilmesi halinde verilerin bu şekilde tespit edilmesini, toplanmasýný ve iletilmesini kabul edersiniz. Ayrýca DS SolidWorks, Teklife erişimi kontrol etmek için bir donaným kilit aygýtý, lisans yönetim yazýlýmý ve/veya lisans yetki anahtarý kullanma hakkýný saklý tutar. Bu tür önlemlerden kaçýnmak veya bu tür önlemleri atlatmak için hiçbir eylemde bulunamazsýnýz. DS SolidWorks tarafýndan sađlanan gerekli kilit aygýtý veya yetki anahtarý olmadan her türlü Teklifin kullanýmý yasaktýr.

1.F. Ýnternet Araç ve Hizmetleri. Muhtelif zamanlarda, Teklife ait bir lisans veya temel abonelik hizmeti, DS SolidWorks tarafýndan geliştirilen belirli Ýnternet araç ve hizmetleri ile entegrasyonu ve bunlara erişimi kapsayabilir. Her lisansla birlikte temel seviyede kullaným ücretsiz olarak sunulmakta olup ek ücret karşýlýđýnda ek kullaným sunulabilmektedir. Ek bilgiler için lütfen Teklifle birlikte gelen veya www.solidworks.com web sitemizde yer alan Ýnternet araçlarý açýklamalarýna bakýn. Ýnternet araç ve hizmetlerini kullanýmýnýz da bu araç ve hizmetler için geçerli olan Kullaným Şartlarýna tabidir. Bu açýklamalar, http://www.solidworks.com/sw/termsofuse.html adresinde bulunabilir ve ayrýca referans için buraya dahil edilmiştir. Bu araçlar ve hizmetler, ek ücret olmaksýzýn sunulduđunda ücretsizdir ve istenildiđinde deđiştirilebilir ve/veya geri alýnabilir.

2. Teklifin Mülkiyeti/Kopyalamaya Ýlişkin Kýsýtlamalar. Teklif ve Belgeler üzerindeki ve kapsamýndaki tüm telif haklarý, ticari marka, ticari sýr ve diđer mülkiyet haklarý DS SolidWorks veya lisansörlerine aittir ve onlar tarafýndan muhafaza edilir. TEKLÝF VE BELGELER, TELÝF HAKKI KANUNLARI VE DÝĐER FÝKRÝ MÜLKÝYET KANUNLARI ÝLE KORUNMAKTADIR. Her DS SolidWorks lisansörü, bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarýndan biridir. Sadece bu Sözleşmede özellikle belirtilmiş olan haklara sahip olursunuz. Yedekleme amacýyla ve 1. Bölümdeki lisans kýsýtlamalarý çerçevesinde Teklifi bilgisayarda okunabilir biçimde kopyalayabilirsiniz. Teklif veya Belgelerden herhangi bir telif hakký veya diđer mülkiyet hakký uyarýsýný veya herhangi bir sorumluluk beyanýný çýkaramazsýnýz ve söz konusu tüm bu uyarý ve beyanlarý Teklifin işbu Sözleşme uyarýnca hazýrlanan tüm kopyalarýnda çođaltmanýz gerekir.

3. Diđer Kullaným Kýsýtlamalarý. Bu Sözleşme, bu Sözleşmede verilen haklarýn kullanýmý için size verilen lisansýn kanýtýný teşkil eder ve tarafýnýzca muhafaza edilmesi gerekir. 1. Bölümde verilen haklar kapsamýnda izin verilenler haricinde Teklifin hiçbir kýsmýný Tekliften ayrý veya bađýmsýz bir şekilde (örneđin, Microsoft SQL Server yazýlýmý yalnýzca Sunucu + CAL modeli veya Ýşlemci Başýna model altýnda diđer SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional Teklifle birlikte kullanýlabilir) ve normal iş amaçlarý dýşýnda kullanamazsýnýz ve hiçbir üçüncü tarafa (bir Web istemcisi aracýlýđýyla ya da dođrudan bir VPN aracýlýđýyla SOLIDWORKS PDM Standard veya Professional erişimine ihtiyaç duyan bir üçüncü taraf hariç) Teklif erişimi veremez veya yazýlýmý kullandýramazsýnýz; bu bađlamda işbu Sözleşme ile verilen Teklifi veya erişim ve kullaným hakkýný satamaz, lisansýný veremez, alt lisansýný veremez, devredemez, temlik edemez, uzun veya kýsa süreli kiraya veremezsiniz (devre mülk düzenlemesi ile kiralama dahil). SOLIDWORKS Partner Programýnýn itibar sahibi bir üyesi deđilseniz veya bu tür bir kullaným/dađýtým için DS SolidWorks ile sözleşme imzalamadýysanýz Teklifi veya Belgeleri üçüncü taraflara dađýtmak üzere uygulama geliştirmek için kullanamazsýnýz. 12. Bölümde açýkça belirtilmediđi sürece, bir web barýndýrma hizmeti veya benzer bir hizmet ile bađlantýlý kullaným dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak kaydýyla Teklifi Ýnternet üzerinden yükleyemez veya kullanamazsýnýz veya Teklifi Ýnternet aracýlýđýyla bilgisayar sisteminiz üzerinde veya başka bir şekilde üçüncü taraflara sunamazsýnýz. Teklif, DS SolidWorks ve lisansörlerinin ticari sýrlarýný (Teklifin yapýsý, organizasyonu ve kodu gibi) içerdiđinden; geçerli kanunlarýn izin verdiđi durumlar haricinde Teklifi deđiştiremez, Teklifin türevlerini oluşturamaz, Teklifi içeren derlemeler veya kolektif çalýşmalar oluşturamaz, DS SolidWorks'le rekabet edecek amaçlar için Teklifi analiz edemez, Teklif üzerinde ters mühendislik uygulayamaz, derlemesini açamaz, parçalarýna ayýramaz ve başka bir şekilde Teklifin kaynak kodunu keşfetme girişiminde bulunamazsýnýz.

4. Abonelik Hizmeti. Ýlgili hizmetin ücretini ödeyerek işbu Sözleşme kapsamýnda lisansýný aldýđýnýz Teklif için satýcýnýzdan bir abonelik hizmeti almanýz durumunda satýcýnýz, size ilgili kopya için Teklifin en son güncellemelerini indirmek üzere çevrimiçi web erişimi, Teklifin abonelik döneminde çýkarýlan tüm önemli yükseltmeleri ve telefon destek hizmetini sađlayacaktýr. Yýllýk veya üç aylýk lisans kapsamýnda sipariş verilen her türlü Teklife ve Çevrimiçi Hizmetlere, abonelik hizmeti otomatik olarak dahil edilir ve bu hizmet tek başýna sonlandýrýlamaz. DS SolidWorks, muhtelif zamanlarda Teklif güncellemesinin bir parçasý olarak Microsoft yazýlým bileşenlerini tekrar dađýtabilir. Bu Microsoft bileşenlerini kullanmaya uygun olduđunuzu ve bunlarý yalnýzca bađlantýlý olduklarý Microsoft ürünlerinin geçerli lisanslý kopyalarýna sahip olmanýz halinde yükleyeceđinizi garanti edersiniz. Bu hizmet bir (1) yýl süreyle geçerlidir. Bu hizmet, bu sürenin sonunda uygun yenileme ücreti karşýlýđýnda her yýl yenilenebilir. Lisanslý Teklifin önceki bir sürümünün yükseltmesi veya güncellemesi olarak sunulan Teklif, önceki sürüm ile deđiştirilmelidir. Ek lisans verilmemektedir; yalnýzca satýn almýş olduđunuz abonelik hizmeti sayýsý kadar güncelleme yükleyebilirsiniz. Çevrimiçi Hizmetler için geçerli olan Destek Hizmetleri politikasý, ilgili hizmetler süresince yani bir (1) yýl süreyle www.3ds.com/terms/support-policies web sitesinde ayrýntýlý olarak belirtilir. Bu politika deđişikliđe tabidir; ancak sonraki destek hizmeti dönemi başlayana kadar herhangi bir deđişiklik yürürlüđe girmeyecektir.

5. Gizlilik Politikasý. Teklifi almak için adýnýz ve e-posta adresiniz dahil; ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere hakkýnýzdaki bazý bilgileri DS SolidWorks'e sunmanýz gerekebilir. DS SolidWorks ayrýca, SOLIDWORKS veya diđer Dassault Systčmes ürünlerinin yüklü olup olmadýđý ve Teklifi kullanacađýnýz bilgisayarýn görüntü yönetici veya işletim sistemi gibi özellikleri dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere bazý bilgileri belirlemek için yükleme sürecinde bilgisayarýnýzý inceleyebilir. Teklifi indirmenin ve kullanmanýn bir koşulu olarak http://www.solidworks.com/sw/privacypolicy.htm adresinde bulunan ve bildirimde bulunulmaksýzýn muhtelif zamanlarda güncellenebilecek olan DS SolidWorks gizlilik politikasýnýn şartlarýný da kabul edersiniz. Teklif kaydýnýz kapsamýnda DS SolidWorks tarafýndan toplanan bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya DS SolidWorks'ün, bađlý kuruluşlarýnýn ya da acentelerinin tesislerinin bulunduđu başka bir ülkede saklanabilir ve işlenebilir. Bu bađlamda, Teklifi kullanarak bu bilgilerin ülkeniz dýşýna aktarýlmasýna muvafakat edersiniz.

6. Süre. Ýşbu Sözleşme, sona ermesi üzerine veya burada belirtildiđi şekilde feshedilene kadar şu şekilde yürürlükte kalacaktýr: (i) işbu Sözleşmeye uygun olarak verilen lisanslarýn süresi çerçevesinde Teklifler için bu tür tüm lisanslar sona erene kadar veya (ii) Çevrimiçi Hizmetler için işbu Sözleşme kapsamýnda Çevrimiçi Hizmetlerin sipariş verildiđi sözleşme süresi sona erene veya Teklif için ödemiş olduđunuz abonelik sona erene kadar. DS SolidWorks (i) işbu Sözleşmenin 1., 2. veya 3. Bölümlerinin herhangi bir hükmünün ihlali dahil ancak bununla sýnýrlý olmamak üzere gerekçeli olarak veya (ii) işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz ve bildirimde bulunulduktan sonra on beş (15) gün içinde bu ihlali düzeltmemeniz halinde tarafýnýza yazýlý bildirimde bulunarak işbu Sözleşme kapsamýnda verilen lisansý ve/veya Teklifi derhal sonlandýrabilir.

DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetleri geçerli Service Level Agreement'a uygun olarak sađlayamamasý ve DS SolidWorks yazýlý bildirimi aldýktan sonra otuz (30) gün içinde bu eksikliđin giderilmemesi halinde Çevrimiçi Hizmetleri sonlandýrabilirsiniz. Aksi halde, siz veya DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetlerin yenilenme tarihinden en az otuz (30 gün) önce diđer tarafa bildirimde bulunmak suretiyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandýrabilirsiniz. Böyle bir bildirimde bulunulmamasý halinde Çevrimiçi Hizmetler otomatik olarak yenilenecektir ve o sýrada geçerli olan Service Level Agreement'a tabi olacaktýr. DS SolidWorks, Çevrimiçi Hizmetleri herhangi bir zamanda deđiştirebilir veya tadil edebilir. DS SolidWorks, Teklif süresince Çevrimiçi Hizmetleri önemli ölçüde azaltmayacaktýr. DS SolidWorks'ün geçerli herhangi bir kanunun veya herhangi bir üçüncü tarafýn haklarýný ihlal etmesine yol açacaksa bu paragraftaki hiçbir şey, DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetlerin herhangi bir kýsmýný sunmaya devam etmesini gerektirmeyecektir.

Burada verilen Teklife erişim ve Teklifi kullaným hakkýnýn sona erdirilmesi üzerine, bu tür tüm kullanýmlarý derhal sonlandýracak ve DS SolidWorks'e iade edeceksiniz veya bu tür hak kapsamýnda yer alan Teklifin ve Belgelerin tüm kopyalarýný DS SolidWorks'ün talimatlarý dođrultusunda imha edeceksiniz ve Çevrimiçi Hizmetlere ve abonelik hizmetine bir daha erişim sađlayamayacaksýnýz. DS SolidWorks'ün, Service Level Agreement'a uymamasý nedeniyle Çevrimiçi Hizmetleri sonlandýrmanýz halinde DS SolidWorks sonlandýrma tarihi itibarýyla önceden ödenmiş ancak kullanýlmamýş olan her türlü mükerrer ücreti size geri öder. Bu geri ödeme, DS SolidWorks'ün Çevrimiçi Hizmetler sađlayamamasý durumunda sizin yegane çözüm yolunuzu ve DS SolidWorks'ün yegane sorumluluđunu gösterir.

Ýşbu Sözleşmenin 1D.b, 1D.d, 1D.e., 1E, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13. Bölüm hükümleri bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesi halinde geçerli olmaya devam eder.

7. Teklif Seçimi ve Kullanýmýna Ýlişkin Sorumluluk. Aşađýdakiler dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere Teklifin kullanýmýný ve Teklifin sonuçlarýný denetlemek, yönetmek ve kontrol etmek sizin sorumluluđunuzdadýr: (1) istediđiniz sonuçlarý almak için Teklifin seçimi; (2) Teklifin uygun kullanýmlarýný ve Teklifin işinizde yarattýđý sonuçlarý tespit etmek; (3) Teklifin veya herhangi bir sonucunun dođruluđunu test etmek için yeterli bađýmsýz prosedürleri belirlemek ve (4) Teklifin arýzasý durumunda veri kaybýný önlemek için yeterli yedeklemeyi belirlemek. Teklif, yalnýzca eđitimli profesyoneller tarafýndan kullaným amacýyla geliştirilmiştir. Profesyonel görüşün veya ürün dayanýklýlýđý, güvenliđi ve işlevine yönelik fiziksel prototiplerin bađýmsýz testinin yerine kullanýlmasý amaçlanmamýştýr; Teklifin kullanýmýndan kaynaklanan sonuçlardan yalnýzca siz sorumlusunuz. Teklif veya herhangi bir bileşeni nükleer tesisler, yaşam destek sistemleri, havacýlýk veya Teklifin ya da ilgili bileşenlerin veya her ikisinin ölüme, bedensel yaralanmaya veya ciddi fiziksel ya da çevresel hasara yol açabileceđi diđer faaliyetlerde kullanýlmak üzere tasarlanmamýştýr.

DÝKKAT: SOLIDWORKS Toolbox'ta sunulan bađlantý elemanlarý gibi belirli içerikler yalnýzca yaklaşýk temsillerdir ve tüm kullanýcýlar için uygun olmayabilir.

8. Sýnýrlý Garanti, Ýstisnalar ve Sorumluluđun Reddine Ýlişkin Beyanlar; Fikri Mülkiyet Tazmini

a. Sýnýrlý Garanti. DS SolidWorks, Teklifin tarafýnýzca teslim alýndýđý tarihten itibaren doksan (90) gün boyunca malzeme anlamýnda kusursuz olacađýný ve büyük ölçüde Belgelere uygun performans göstereceđini garanti eder. Ayrýca DS SolidWorks, muhtelif zamanlarda sunacađý hizmetlerin makul ticari uygulamalar çerçevesinde ve uygun işçilikle gerçekleştirileceđini garanti eder. DS SolidWorks, Teklifin veya hizmetin gereksinimlerinizi karşýlayacađýný veya Teklifin kesintisiz veya hatasýz çalýşacađýný veya her türlü internet aracýnýn veya hizmetinin tamamen güvenli olacađýný garanti etmez. Bu garanti kapsamýnda DS SolidWorks'ün tüm sorumluluđu ve tarafýnýza sunulan tek çözüm, uygun olmayan ortamlarýn veya Yazýlýmýn onarýlmasý ya da deđiştirilmesi veya hizmetin yeniden sunulmasý için makul çaba sarf edilmesiyle sýnýrlý olacaktýr. Bu çabanýn yetersiz kalmasý halinde DS SolidWorks veya DS SolidWorks'ün dađýtýmcýsý veya satýcýsý (i) uygun olmayan Yazýlýmýn ve faturanýzýn bir kopyasýnýn iade edilmesi karşýlýđýnda Yazýlým için ödemiş olduđunuz ücreti veya hizmet için ödemiş olduđunuz ücreti (hangisi geçerliyse) iade edecek veya (ii) kanunen zorunlu olan diđer çözümleri sunacaktýr. Her türlü ikame Yazýlým, orijinal garanti süresinin kalan kýsmý boyunca veya tarafýnýzca teslim alýndýktan sonraki otuz (30) gün boyunca (hangisi daha uzunsa) garanti altýnda olacaktýr.

b. Ýstisnalar. DS SolidWorks'ün sýnýrlý garantisi, garanti ihlalinin (i) kaza, suistimal, hatalý kullaným veya ihmal; (ii) DS SolidWorks dýşýnda bir tarafýn eylem veya hatalarý; (iii) Yazýlýmýn DS SolidWorks tarafýndan sađlanmayan veya Yazýlýmla birleştirilmesi uygun olmayan ürünler, materyaller veya yazýlýmlarla birleştirilmesi veya (iv) DS SolidWorks tarafýndan sunulan tüm güncellemeleri kullanamamanýzdan kaynaklanmasý halinde geçersizdir.

c. Garantilere Ýlişkin Sýnýrlamalar. Ýşbu 8. Bölüm kapsamýnda belirtilen açýk garanti, işbu Sözleşme ve muhtelif zamanlarda sađlanan herhangi bir hizmet kapsamýnda verilmiş olan Teklif ve Belgelere ilişkin olarak DS SolidWorks tarafýndan sađlanan tek garantidir. Kanunlarýn izin verdiđi en geniş ölçüde DS SolidWorks ve Adobe dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak kaydýyla lisansörleri, sarih, zýmni, örfi veya ticaret kullanýmýndan kaynaklanan hiçbir garantide bulunmamakta ve ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal yasađýna ilişkin garantileri özellikle reddetmektedir. Ýddia edilen garanti ihlalinin meydana geldiđi tarihten itibaren bir yýldan daha uzun süre geçmişse hiçbir şekilde 8. Bölümde belirtilen garantiden dolayý bir hak talebinde bulunamaz veya dava açamazsýnýz.

d. Yükümlülüđe Ýlişkin Sýnýrlamalar. Teklife erişim ve Teklifi kullaným hakký veya lisansý için ödenmiş olan ücretin Teklif kullanýlarak tasarlanacak, saklanacak, yönetilecek veya dađýtýlacak ürünlerin deđeriyle kýyaslanamayabileceđini kabul edersiniz. DS SolidWorks ve lisansörlerinin sorumluluđunu işlemin ticari deđeriyle makul derecede orantýlý olacak şekilde sýnýrlandýrmak amacýyla DS SolidWorks'ün ve lisansörlerinin sorumluluđuna dair aşađýdaki sýnýrlamalarý kabul edersiniz. Yerel kanunlarýn aksini zorunlu kýldýđý durumlar haricinde DS SolidWorks ve lisansörlerinin işbu Sözleşme kapsamýnda sađlanan Teklif veya Belgeyle ya da muhtelif zamanlarda sunulan hizmetlerle bađlantýlý olarak oluşan sözleşme, haksýz fiil (ihmal dahil) veya diđer sorumluluklarý, ilgili sorumluluđu dođuran hukuki sebebin gerçekleşmesinden hemen önceki on iki (12) aylýk süre içinde söz konusu Teklif için ödemiş olduđunuz ücreti aşmayacaktýr. DS SolidWorks veya lisansörleri ilgili hasar ihtimali konusunda kendilerine tavsiyede bulunulmuş olsa dahi işbu Sözleşme kapsamýnda sađlanan Teklifin veya Belgenin ya da muhtelif zamanlarda sunulan hizmetlerin kullanýmýyla veya bunlarýn kullanýlamamasýyla bađlantýlý olarak oluşan dođrudan, özel, dolaylý, arýzi, cezai veya netice kabilinden dođan hasarlardan (kullaným kaybý, veri kaybý, kar kaybý, itibar kaybý veya iş kaybýndan kaynaklanan hasarlar dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak kaydýyla) hiçbir koşulda sorumlu olmayacaktýr. Ancak yukarýdaki sýnýrlamalardan bazýlarý, bazý ülkelerde uygulanmayabilir. Geçerli kanunlarýn izin verdiđi en geniş ölçüde, DS SolidWorks aleyhindeki herhangi bir yasal işlemin, geçerli dava hakký ortaya çýktýktan sonra iki (2) yýl içinde uygun adli yargý yetkisiyle gerçekleştirilmesi gerekir.

e. Fikri Mülkiyet Tazmini. DS SolidWorks, işbu Sözleşme kapsamýnda sunulan bir Teklifin herhangi bir ülkedeki bir telif hakkýný, Avrupa Patent Örgütünün bir üye devleti, Japonya veya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir patentini ihlal ettiđine ilişkin olarak üçüncü bir tarafça yapýlan her türlü hak talebine karşý sizi savunacaktýr ve bu tür hak talebinden dođan, DS SolidWorks tarafýndan imzalanmýş yazýlý bir sulh sözleşmesinde kabul edilen veya velhasýl yetkili bir mahkeme tarafýndan sizin aleyhinize verilen tüm giderleri, zararlarý ve masraflarý (makul avukat masraflarý dahil) ödeyecektir ancak (i) sizin, söz konusu hak talebiyle ilgili olarak DS SolidWorks'e önceden yazýlý bildirimde bulunmanýz ve (ii) Müşterinin, söz konusu hak talebinin ve ilgili uzlaşma görüşmelerinin savunulmasý için DS SolidWorks'e yegane kontrol yetkisi vermesi ve hak talebinin savunulmasý ve anlaşmaya bađlanmasý sýrasýnda makul işbirliđi sunmasý gerekir.

Böyle bir hak talebinde bulunulmasý halinde veya bir Teklifin böyle bir hak talebinin konusu olabileceđine (veya konusu haline getirileceđine) dair DS SolidWorks'ün makul görüşüne göre, DS SolidWorks masraflarý kendisine ait olmak üzere, ilgili Teklifi kullanmaya devam etmeniz amacýyla sizin için ilgili hakký güven altýna alabilir, ihlale sebebiyet vermemesi için üzerinde deđişiklik yapabilir veya bunu işlevsel bakýmdan dengi olan bir başka programla deđiştirebilir. Yukarýdaki seçeneklerden hiçbirinin, DS SolidWorks'ün düşüncesine göre makul olan şartlara uygun olmamasý halinde DS SolidWorks, Teklife ilişkin lisanslarý sonlandýrabilir ve/veya Çevrimiçi Hizmetleri sonlandýrabilir. DS SolidWorks kalýcý lisanslar için bir yetkiliniz tarafýndan onaylandýđý şekilde, etkilenen Teklifin tüm kopyalarýnýn imhasý veya iade edilmesi üzerinden üç (3) yýl geçecek şekilde sabit oranlý amortisman uygulayarak, lisanslar için ödenen ilgili tek seferlik ücrete eşit bir tutarda, tercihinize göre ister bir kredi sađlayacak ister para iadesi yapacaktýr. DS SolidWorks kalýcý olmayan lisanslar veya Çevrimiçi Hizmetler için etkilenen Çevrimiçi Hizmetler veya lisanslar için işbu belge kapsamýnda önceden ödenmiş ancak kullanýlmamýş olan tüm ücretleri iade edecektir.

DS SolidWorks'ün, (i) DS SolidWorks haricinde bir kişi tarafýndan bir Teklif üzerinde yapýlan herhangi bir deđişiklik, (ii) DS SolidWorks tarafýndan belirtilmeyen diđer donaným, veri veya programlar ile kombinasyon halinde bir veya daha fazla Teklifin kullanýmý veya (iii) en son çýkanlar dýşýnda düzeltici yamalarýn veya Sürümlerin kullanýmý ile ilgili herhangi bir hak talebi karşýsýnda sizi savunmak veya tazmin etmek için hiçbir yükümlülüđü olmayacaktýr.

Bu 8.e Maddesi, fikri mülkiyet haklarýnýn ihlaline ilişkin herhangi bir hak talebi için münhasýr çözüm yolunuzu ve DS SolidWorks'ün tüm sorumluluđunu belirtmektedir.

9. Kapanma Özelliđi. Teklifin, etkinleştirilmesi halinde Teklifin kullanýlmadýđý zamanlarda devreye giren otomatik kapanma özelliđine ("Kapanma Özelliđi") sahip olduđunu kabul edersiniz. Kapanma Özelliđi, Kapanma Özelliđini geçersiz kýlan bir erişim kodu ("Dođrulanmýş Lisans") girilmediđi takdirde Teklif yüklendikten sonra otuz (30) gün içinde otomatik olarak etkinleşecektir. Dođrulanmýş Lisansýnýzý almak için yükleme sürecinde talep edilen bilgileri elektronik olarak DS SolidWorks'e sađlayarak DS SolidWorks'e kaydolmanýz gerekmektedir. Kayýt bilgilerinin alýnmasýnýn ardýndan DS SolidWorks sizin için bir Dođrulanmýş Lisans düzenleyecektir.

10. Ýhracat Kurallarý. Teklif ve Belgelerin size ihraç edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri veya Birleşik Krallýk'ýn ihracat kontrolü kanunlarý dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere geçerli tüm ülkelerin ihracat ve yeniden ihracat kanunlarýna ve düzenlemelerine tabidir. Gerekli izinlerin, lisanslarýn veya onaylarýn alýnmamasý halinde DS SolidWorks ve lisansörlerinin size karşý hiçbir sorumluluđu olmayacaktýr. Söz konusu ihracat veya yeniden ihracat, ihracat lisansý veya başka bir resmi onay gerektirdiđinde, öncelikle ilgili lisansý veya onayý almadan Teklifi dođrudan veya dolaylý olarak ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. Ýşbu belge kapsamýnda sipariş verilen tüm Tekliflerin nükleer, kimyasal veya biyolojik silahlarýn veya füze atma sistemlerinin yayýlmasýný içeren geçerli ihracat kanunlarýnýn ihlalinde kullanýlmayacađýný ve herhangi bir ülkenin geçerli ihracat kanunlarýyla yasaklanmýş ise bunlarýn herhangi bir ülkeye, şirkete veya kişiye yöneltilmeyeceđini DS SolidWorks'e garanti edersiniz. Verilerinizin herhangi bir ülkeye aktarýlabileceđini veya herhangi bir ülkede saklanabileceđini kabul edersiniz. Geçerli kanun veya düzenlemeler çerçevesinde ihracatý kontrol edilen, düzenlenen ya da herhangi bir izne veya lisansa tabi olan her türlü bilgi veya verinin veri paylaşým ortamýnda işlenmesinden, saklanmasýndan veya bu ortama yüklenmesinden kaçýnmayý ve tüm kullanýcýlarýn bunlardan kaçýnmasýný sađlamayý taahhüt edersiniz. Verilerinizin ihracatçýsý olarak kabul edileceksiniz. Bu hükümlere uymamanýz halinde DS SolidWorks yazýlý bildirim üzerine işbu Sözleşmeyi feshedebilir ve işbu belge kapsamýndaki Çevrimiçi Hizmetlere erişimi ve tüm lisanslarý sonlandýrabilir.

11. Denetim. Ýşbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesinden sonraki üç (3) yýllýk süre boyunca, Teklife erişim sađlayan veya Teklifi kullanan kullanýcýlarýn listesi ve konumu dahil ancak bunlarla sýnýrlý olmamak üzere Teklifin kullanýmýyla ilgili dođru bilgi kayýtlarýný oluşturacaksýnýz ve tutacaksýnýz. Uygun olduđu durumda bu bilgiler, Teklife erişimi ve bunlarýn kullanýmýný korumak için tarafýnýzca devreye sokulan önlemleri ve Teklifin imhasýný içerecektir. DS SolidWorks, o zaman ve yerdeki makul koşullar çerçevesinde ve masraflarý kendisine ait olacak şekilde dilediđi zaman Teklifi kullanýmýnýzý ve/veya bu kayýtlarý denetleme ve kopyalama hakkýna sahip olacaktýr. Ayrýca, işbu Sözleşmenin şartlarýna uyumunuzu dođrulamak için DS SolidWorks'ü yetkilendirirsiniz. Bu amaçla DS SolidWorks, işinize ilişkin aksamalarý en aza indirecek şekilde, normal çalýşma saatleri içerisinde iş yerinizde (veya Teklifin kullanýmýnýza yönelik olarak kurulduđu iş yerinde) bir denetim gerçekleştirebilir. DS SolidWorks, bu dođrulamayý gerçekleştirmek için kendisine veya DS SolidWorks'ün ilişkili olduđu herhangi bir üçüncü tarafa, uygun görüldüđü şekilde makine erişimi, sistem araçlarý çýktýlarýnýn kopyalarýný ya da diđer elektronik veya yazýlý kopya sistem bilgilerini sunmanýzý ve denetim kayýtlarý oluşturan tüm uygun araçlarýn kullanýlmasýna izin vermenizi gerekli kýlabilir. Söz konusu denetim, Teklifin yetkisiz kullanýldýđýný tespit ederse Teklifin yetkisiz kullanýmý sonucunda borçlu olunan tüm tutarlarý o zamanki liste fiyatýndan derhal DS SolidWorks'e ödeyeceksiniz. Bu tür yetkisiz kullaným, ilgili Teklife ilişkin yetkili kullanýmýnýzýn yüzde beşi (%5) veya fazlasýna tekabül ediyorsa ilgili ücretleri ödemenizin yaný sýra bu denetim maliyetini de DS SolidWorks'e geri ödeyeceksiniz. Yukarýda açýklanan haklara ve prosedürlere istinaden DS SolidWorks, işbu Sözleşmeyi uygulama veya kanunun izin verdiđi başka yollarla fikri mülkiyetini koruma hakkýndan feragat etmez.

12. Üçüncü Taraf Barýndýrma Hizmeti. Teklifi; iyi bilinen, itibarlý bir üçüncü taraf hizmet sađlayýcýsýnýn işlettiđi bilgisayarlara uzaktan bađlanarak kurma ve kullanma ve ilgili hizmet sađlayýcýsýný sadece sizin için ve sizin adýnýza donanýmý işletmesi ve Teklifi yönetmesi için atama yetkisine sahipsiniz; ancak (i) yalnýzca tam yetkili kullanýcýlar Teklifi kullanma hakkýna sahiptir; (ii) ilgili hizmet sađlayýcýsýyla yazýlý sözleşme yapmanýz gerekir ve bu sözleşme kapsamýnda hizmet sađlayýcýsý, Teklife sadece yukarýda bahsedilen hizmetleri size sađlamak amacýyla erişeceđini aksi takdirde işbu Sözleşmede belirtilen tüm sýnýrlama ve kýsýtlamalara tabi olacađýný kabul eder ve (iii) ilgili hizmet sađlayýcýsý DS SolidWorks'ün veya DS SolidWorks alt kuruluşlarý ya da bađlý kuruluşlarýnýn rakibi olamaz. Hizmet sađlayýcýsýnýn acenteniz sayýlacađýný kabul eder ve onaylarsýnýz. Teklife yetkisiz erişim sađlandýđýný, Teklifin yetkisiz kişilerce kullanýldýđýný veya ifşa edildiđini fark etmeniz veya böyle bir durumdan şüphelenmeniz halinde hizmet sađlayýcýsýnýn Teklife erişimini derhal sonlandýracaksýnýz. Hizmet sađlayýcýsýnýn Teklife erişiminden veya Teklifi kullanmasýndan kaynaklanan veya bununla bađlantýlý her türlü hak talebi, masraf, hüküm, zarar veya kayba karşý (makul avukatlýk ücretleri de dahil) DS SolidWorks'ü savunacak ve tazmin edeceksiniz.

SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage ile sađlanan SQL Server Standard lisanslarý halka açýk bir bulut hizmetine, yani üçüncü taraf sađlayýcýlarýn internet üzerinden sunduđu bir programlama hizmetine taşýnamaz. SOLIDWORKS PDM Professional ve SOLIDWORKS Manage yazýlýmýnýn üçüncü taraf sunucularda dađýtýmýna ilişkin diđer özel sýnýrlamalar geçerlidir.

13. Kanunlara Uygunluk ve Tazminat. Teklifin, Belgelerin veya her ikisinin indirilmesi, yüklenmesi ve/veya kullanýmýna ilişkin tüm yerel kanun ve düzenlemelere uymayý kabul edersiniz. Teklifi ve/veya Belgeleri kullanýmýnýz ya da işbu Sözleşmeyi ihlalinizle herhangi bir şekilde bađlantýlý olarak ortaya çýkan her türlü talep, dava ve incelemeden DS SolidWorks ve bađlý kuruluşlarýný, alt kuruluşlarýný, yetkililerini ve çalýşanlarýný korumayý ve onlarý bu durumlara karşý tazmin etmeyi kabul edersiniz.

14. Genel Hükümler. Ýşbu Sözleşme, Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak DS SolidWorks ile aranýzdaki sözleşmenin eksiksiz ve münhasýr ifadesini teşkil eder ve DS SolidWorks ile aranýzda Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak bulunan yazýlý veya sözlü diđer tüm sözleşmelerin veya diđer tüm iletişimlerin yerini alýr ancak işbu Sözleşme, Teklif ve abonelik hizmetine ilişkin olarak DS SolidWorks ile aranýzda imzalanmýş olan hiçbir sözleşmenin şartlarýnýn yerini almayacaktýr. Ýşbu Sözleşme, Uluslararasý Mal Satýş Sözleşmelerine Ýlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesine bakýlmaksýzýn Massachusetts Eyaleti maddi hukuk kanunlarýna göre düzenlenecek, yorumlanacak ve uygulanacak olup resmi akit kabul edilecektir. Bu Sözleşmenin Ýngilizce sürümü, Sözleşmenin diđer dillere yapýlan çevirilerine rađmen, her amaçla resmi metin sayýlacaktýr. Ýlgili ülkelerdeki bir mahkemenin herhangi bir gerekçe ile bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya bir kýsmýnýn uygulanamaz olduđuna karar vermesi halinde söz konusu hüküm, izin verilen azami kapsamda uygulanacak ve bu Sözleşmenin kalan hükümleri, tamamen yürürlükte kalacaktýr.

15. ABD Hükümetince Kýsýtlanan Haklar. Teklif, 48 C.F.R. 12.212'de (EYLÜL 1995) kullanýldýđý şekliyle "ticari bilgisayar yazýlýmý" ve "ticari yazýlým belgeleri" içeren, 48 C.F.R. 2.101'de (EKÝM 1995) tanýmlandýđý şekliyle "ticari madde"dir ve (a) 48 C.F.R. 12.212'de belirtilen politikayla tutarlý bir şekilde sivil kuruluşlar tarafýndan veya sivil kuruluşlar adýna satýn alýnmak üzere veya (b) 48 C.F.R. 227.7202-1 (HAZÝRAN 1995) ve 227.7202-4'te (HAZÝRAN 1995) belirtilen politikalarla tutarlý bir şekilde Savunma Bakanlýđý birimleri tarafýndan veya Savunma Bakanlýđý birimleri adýna satýn alýnmak üzere ABD Hükümeti'ne sunulmuştur. ABD hükümetinin herhangi bir kurumundan Teklifin yukarýda belirtilenlerin ötesinde haklarla temin edilmesi yönünde bir talep almanýz halinde talebin kapsamýný DS SolidWorks'e bildirirsiniz ve DS SolidWorks, tek takdir yetkisi kendinde olmak üzere söz konusu talebi beş (5) iş günü içinde kabul eder veya reddeder. Yüklenici/Üretici: Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, 175 Wyman Street, Waltham, Massachusetts 02451 ABD.

16. Kanada Lisanslarý. Lisanslarýnýzý Kanada'da satýn aldýysanýz aşađýdakileri kabul edersiniz:

Burada yer alan taraflar, bu Sözleşmenin ve Bildirimler dahil olmak üzere konuyla ilgili diđer belgelerin sadece Ýngilizce dilinde yazýldýđýný ve yazýlacađýný onaylamaktadýr.

Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y rattache, soient rédigés en langue anglaise.

Adobe, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diđer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'in tescilli ticari markasý veya ticari markasýdýr.

17. Windows Desktop Search. Bu eklenti için Microsoft Corporation (veya yaşadýđýnýz yere göre bađlý kuruluşlarý) size bir lisans vermektedir. Bu eklentinin bir kopyasýný birlikte kullaným ("Microsoft Windows yazýlýmýyla") için belirlenen, geçerli lisansa sahip her Microsoft Windows yazýlýmý kopyasý ile kullanabilirsiniz. Microsoft Windows yazýlýmýna sahip deđilseniz bu eklentiyi kullanamayabilirsiniz. Microsoft Windows yazýlýmýnýn lisans şartlarý, bu eklentiyi kullanýmýnýz için de geçerlidir.

Windows Desktop Search, MSN Gizlilik Bildirimi kapsamýndadýr (https://privacy.microsoft.com/tr-tr/privacystatement).